PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.


Vzdělání

2018    ukončení doktorského studia sociální psychologie na Filozofické fakultě UK                                    disertační práce: Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol

2012    ukončení magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy                    diplomová práce: Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol

2010    ukončení magisterského studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy                    diplomová práce: Vliv dramatických aktivit na rozvoj klíčových kompetencí 


Pracovní zkušenosti

Již během studií se většina mých pracovních a dobrovolnických aktivit týkala práce s dětmi. Mnoho let jsem jezdila jako vedoucí na tábory, vedla dětské kroužky, doučovala děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Vyzkoušela jsem si také výuku na základní škole. Po dokončení magisterského studia jsem sedm let pracovala jako dětská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11. Následně rok jako vyučující na katedře psychologie FFUK. Podílela jsem se také na lokalizaci některých psychodiagnostických metod (CAS, TOMAL, ACFS, Token test) či na dotazníkovém šetření pro firmu SCIO.

V současné době se věnuji především soukromé psychologické praxi. Mimo to vedu semináře pro učitele a rodiče, především na téma emocí a práce s nimi. V rámci katedry psychologie FFUK se podílím na vzdělávání výchovných poradců. S aplikací Readmio spolupracuji na tvorbě dětských příběhů a článků pro rodiče. Do mého zorného pole se v posledních letech dostala mindfulness. Zajímám se především o její využití při práci s dětmi a dospívajícími a možnosti uplatnění těchto přístupů ve vzdělávání.


Absolvované kurzy a vzdělávací semináře:

2024   Internal Family Systems, prožitková skupina (Kasia Korda)

2023   Napoj se, psychosomatika pro rodiče (Soňa Procházková)

2023   Všímavý život, půlroční program mindfulness (Michal Dvořák)

2022   School Implementation Clinic (Mindful Schools)

2021   MBSR 8týdenní kurz mindfulness (Michal Dvořák)

2021   Mindfulness in the Classroom (Mindful Schools)

2021   Mindfulness Foundations (Mindful Schools)

2018   Jak sebou nenechat manipulovat (Mgr. Špačková)

2017    Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina II.                      (PaedDr. Váňová)

2017   Diagnostika školní připravenosti, varianta pro ŠPZ                                     (Mgr. Bednářová)

2016  The intelligence and development scales (IDS) (PhDr. Hönigová)

2016  Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní pro              ŠPZ (Mgr. Bednářová)

2015  Diagnostika poruch autistického spektra (PhDr. Krejčířová, Ph. D.)

2015  Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci              (MUDr. Považan, MUDr. Pacherová)

2015  Základní krizová intervence (Mgr. Herbst)

2014   Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.                     (PaedDr. Váňová)

2013   Vedení skupiny pro děti s ADHD                                                                 (PaedDr. Jucovičová, Mgr. Budíková)

2013   Základní principy dynamického vyšetření (PhDr. Krejčová, Ph.D.)

2013   Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob                                   (PhDr. Cimlerová, PaedDr. Pokorná, Mgr. Chalupová)

2013   Kurz administrátorů testu WJIE II - česky                                                     (PhDr. Furman, CSc., PhDr. Burešová)

2013   Práce s rodinou v praxi poradenského pracovníka                                     (PhDr. Masáková)

2013   Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního dítěte z pohledu             poradenského pracovníka (Mgr. Krankusová)

2012   Proškolení odborníků PPP pro PUPMZ u žáků se SVP                               (PhDr. Cimlerová, PhDr. Hönigová)

2010   Psychoterapeutický sebezkušenostní na tělo orientovaný                       seminář (V. Čelikovský)

2010   Kurz Test apercepce ruky (TAR), Lüsherův barvový test                             (Z. Altman)

2009  Kurz Test kresby postavy (FDT) (Z. Altman)

2007  Seminář zaměřený na problematiku poruch chování                                 (Barevný svět dětí, z.s.)


Články, konference, knížky a další materiály:

2022  Základy duševní hygieny - metodika a pracovní sešit

2022   Kniha pocitů: Jak se vyznat v sobě i ostatních
            Praha: Pasparta.

2020  Dotazník studijních zkušeností. Školní poradenství v praxi,                   2020 (6), 21-22.

2020  Studijní self-efficacy, internetové stránky:                                                https://studijni-self- efficacy.webnode.cz

2020   Dotazník studijních zkušeností: Dotazník měřící studijní                         self-efficacy žáků středních škol. Praha: Propsyco.

2018    Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol v českém               jazyce a v matematice, tvorba výzkumného nástroje.                           Psychologie pro praxi, 53 (1), 9-31.

2017   Jak se učí středoškoláci aneb novinky z oblasti vnímané                     akademické účinnosti. Příspěvek na konferenci Škola jako                  místo setkávání 2017. Praha: FFUK.

2016   Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol.                            Psychologie pro praxi, 51(1-2), 81-94.

2015   Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol. Příspěvek             na konferenci Psychologická diagnostika. Brno: FSSMU.

2015   Vnímaná účinnost a její vliv na školní výkony žáků. Školní                     poradenství v praxi, 2015(2), 5-6.

2015   Vnímaná účinnost učitelů. Příspěvek ve sborníku a příspěvek             na konferenci Škola jako místo setkávání 2015 aneb Učíme               se pro život, ne pro školu. Praha: FFUK.

2014   Vnímaná akademická účinnost, jak ji lze rozvíjet. Příspěvek ve             sborníku a příspěvek na konferenci Škola jako místo                           setkávání 2014 aneb Myslím a cítím, tedy jsem. Praha: FFUK.

2013   Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol. Příspěvek             ve sborníku a příspěvek na konferenci Škola jako místo                       setkávání 2013 aneb každý jsme jiný. Praha: FFUK.

Granty a projekty:

2021  Mindfulness interventions in European schools: impact and                experience in comparative perspective,
          Projekt 4EU+/21/F1/07, 4EU+ Minigrants 2021.

2018-2021  A is for app: Reading Fluency Apps for Struggling                         Readers in Primary School. Projekt 2018-1-BE02-KA201-                       046853, Erasmus+.

2015-2016  Vnímaná akademická účinnost žáků středních                               odborných škol, Projekt č. 227076, Grantová agentura                         Univerzity Karlovy (GA UK).

2008-2010 DICE: Drama Improves Lisbon Key Competences in                     Education. Projekt142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP.

Vytvořte si webové stránky zdarma!